۲۷ اسفند, ۱۳۹۶

شاخص‌های کلیدی عملکرد – بخش دوم: طراحی سیستم مدیریت عملکرد

همان‌طور که در قسمت اول اشاره شد، شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) ابزاری است که بر عملکرد افراد، واحدها و سازمان با دستیابی به اهداف تعیین شده […]