مشاوره بیمه و مالیات

برنایش خدمات مالیاتی و بیمه‌ای را به گونه‌ای کیفی در همه مواردی که برای تدوین یک راهبرد پایدار برای کمک به کسب و کار واحدهای تجاری ضروری است، ارایه می‌دهد. این راهبرد ضمن رعایت قوانین و مقررات از حداکثر مزایا و معافیت های مالیاتی و بیمه‌ای استفاده خواهد نمود.

مدیریت امور مالیاتی و بیمه‌ای یکی از مهمترین عوامل در پایداری کسب و کار است؛ به ویژه در ایران که قوانین و مقررات مالیاتی و بیمه‌ای گسترده، پیچیده و متغیر می‌باشند.

برنایش خدمات مالیاتی و بیمه‌ای را به گونه‌ای کیفی در همه مواردی که برای تدوین یک راهبرد پایدار برای کمک به کسب و کار واحدهای تجاری ضروری است، ارایه می‌دهد. این راهبرد ضمن رعایت قوانین و مقررات از حداکثر مزایا و معافیت های مالیاتی و بیمه‌ای استفاده خواهد نمود.

خدمات مالیاتی و بیمه شامل:
– ارائه مشاوره در خصوص چگونگی استفاده از معافیتهای مالیاتی با توجه به تغییرات ایجاد شده در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ و نیز مصوبات مربوط به شرکتهای دانش بنیان،
– تنظیم اظهارنامه های عملکرد، ارزش افزوده و انحلال شرکتها،
– تهیه لوایح پیگیری اعتراض مالیاتی و دفاعیه های مالیاتی و حضور در جلسات حل اختلاف مالیاتی و
– ارائه پیشنهادات کاربردی در خصوص چگونگی تنظیم قراردادها جهت استفاده از معافیتهای بیمه‌ای و اخذ مفاصا حساب تامین اجتماعی و تهیه لوایح پیگیری و اعتراض تامین اجتماعی و حضور در جلسات حل اختلاف تامین اجتماعی.