مشاوره و تدوین برنامه‌های تحول سازمانی

ما به مشتریانمان کمک میکنیم تا ضمن همراستا کردن پروژه‌های تغییر با استراتژی سازمان، کارایی و اثربخشی سازمان را همراه با متحول کردن روان فرهنگ سازمانی ارتقا ببخشند تا توان پاسخ بهتری در محیط نامعلوم و رقابتی پیدا کنند.

تحولات سازمانی معمولاً در حالت پیش بینی یا واکنش به تغییرات قابل توجه ‌محیطی، فنی و یا داخلی رخ می دهد. این تحولات می‌توانند شامل تغییر در استراتژی تجاری شرکت باشند که به نوبه خود به اصلاح ساختار درونی، فرایندها و همچنین فرهنگ شرکت برای پشتیبانی از مسیر جدید نیاز دارد.
معمولا سازمانها علاقه ای به اجرای تحولات بزرگ ندارند مگر اینکه دلایل بزرگی آنها را به این سمت حرکت دهد. واقعیت این است که شرایط جاری هر سازمان برایندی است که از وضعیت و ترکیب ساختار قدرت، وابستگی ها و عواطف و احساسات درون سازمانی، و همچنین تجارب سازمان در تعامل با محیط بیرونی شکل گرفته و در نتیجه، در تقابل با مشکلات روزمره، سازمانها ترجیح میدهند به تنظیم شرایط داخلی دست بزنند تا ایجاد تحول. بنابراین در اغلب موارد، سازمان ها پیش از به دست آوردن انگیزه برای تغییرات تحول‌گرا باید خطرات شدید برای زنده ماندن و ماندگاری خود را تجربه و یا پیش‌بینی کنند.
تهدیدات و اختلالاتی که به طور معمول سازمانها را به سمت اجرای پروژه های تحول سوق میدهند، عموما به سه دسته زیر تقسیم میشوند:
1- تغییرات در صنعت: تغییرات سریع در شرایط قانونی، سیاسی، اقتصادی و فنی که موجب تغییر مبنای رقابت درون یک صنعت می‌شود .
2- تغییر چرخه عمر محصول : تغییر در چرخه عمر محصول که به استراتژی‌های کسب و کار متفاوتی نیاز دارد
3- پویایی درونی شرکت : تغییر در اندازه، استراتژی پورتفولیوی شرکت و یا جابجایی و خروج مدیران ارشد .

در پاسخ به این تهدیدات و در مدیریت تحولات سازمانی، سه دسته از مداخلات وجود دارند که باید به دقت مدیریت شوند: تغییر استراتژیک یکپارچه، طراحی سازمان و تغییر فرهنگ سازمانی.
تغییر استراتژیک یکپارچه، مداخله ای جامع برای واکنش به فشار محیطی مبهم و پیچیده است. تمرکز این مداخله مدیریتی بر عواملی است که بر کارایی و اثربخشی سازمان اثرگذار هستند. این جنبه از تحول مدیریت شده شامل فرایند ارزیابی استراتژی و طرح کنونی سازمان، انتخاب جهت گیری استراتژیک مطلوب، طراحی طرح تغییر استراتژیک و پیاده سازی آن میباشد.

طراحی سازمان شامل ساختار سازمانی، طراحی کار، روش های مدیریت منابع انسانی و سیستم های مدیریتی و اطلاعاتی است. طراحی سازمان این مولفه ها را با یکدیگر و با استراتژی سازمان همراستا می سازد و شرایط را برای هدایت رفتار و اجرای استراتژی فراهم می کند.

فرهنگ سازمانی شامل الگوهایی از فرضیات اصلی، ارزش‌ها، هنجارها و نمادهای مشترک میان اعضای سازمان است و بر چگونگی درک، تفکر و رفتار افراد در کار تأثیر می‌گذارد. طبیعتا فرهنگ بر این موضوع که شرکت بتواند استراتژی جدید را پیاده سازی کند و بتواند در سطوح بالاتر فعالیت کند تاثیر میگذارد. مداخلات مدیریتی مرتبط با تغییر فرهنگ سازمانی، با شناخت و عارضه یابی فرهنگ سازمانی موجود آغاز می شود. این بررسی شامل ارزیابی و مستند سازی ریسکهای فرهنگی است که ممکن است اجرای تغییرات لازم برای پیاده سازی استراتژی جدید سازمان را با خطر مواجه کند. تغییر فرهنگ شرکت می‌تواند بسیار دشوار باشد و نیازمند وجود دیدگاه استراتژیک روشن، تعهدات مدیریت ارشد، حضور و حمایت واضح رهبر سازمان، پشتیبانی از تغییرات سازمانی، انتخاب و اجتماعی سازی افراد جدید و خاتمه‌دادن به همکاری با افراد مسئله‌دار در عین حساسیت فراوان به موضوعات اخلاقی و حقوقی است.