برنامه‌ریزی یکپارچه زنجیره تأمین

 

متخصصین ما با بهره‌گیری از تجربه و دانش خود در توسعه استراتژی‌های مدیریت موجودی، سیاست‌های خرید و تأمین منابع، راهکارهای مدیریت تولید، و مدل‌های بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع، به مشتریانمان در راستای افزایش فروش، کاهش هزینه‌ها، افزایش سطح خدمات و رضایت مشتریان، و افزایش بهره‌وری کمک می‌نمایند. مهمترین سرویس‌هایی که در این راستا در اختیار مشتریانمان قرار داده می‌شود، عبارتند از:
– تدوین استراتژی زنجیره تأمین
– برنامه‌ریزی یکپارچه زنجیره تأمین
– سیاست‌های خرید و تأمین منابع
– تدوین استراتژی تولید و عملیات
– بهبود کانال‌های توزیع

 

برنامه‌ریزی یکپارچه زنجیره تأمین
تنوع به‌عنوان یکی از مشخصه‌های طبیعی تمامی فعالیت‌های تجاری شناخته می‌شود و هر سازمانی می‌بایست خود را برای مواجهه با تغییر در ورودی و خروجی مراحل مختلف زنجیره تأمین آماده نماید. بسیاری از سازمان‌ها به‌دلیل عدم وجود فرآیندهای برنامه‌ریزی یکپارچه کارا، به‌عنوان رکن اصلی در اتصال و ایجاد هماهنگی بین عناصر مختلف زنجیره تأمین، امکان دست‌یابی به بیشینه عملکرد خود را ندارند.

برنامه‌ریزی یکپارچه زنجیره تأمین از یک سو شامل فرآیند هماهنگ‌سازی برنامه‌های تقاضا و تأمین با یکدیگر و از سوی دیگر هماهنگ نمودن برنامه عملیاتی با طرح کسب و کار می‌باشد. برنامه‌ریزی در چنین محیط یکپارچه‌ای، و با مد نظر قرار دادن داده‌های عملیاتی و مالی، سبب می‌شود تا سازمان به یک زنجیره تأمین با انعطاف‌پذیر بالا و کاراتر دست یابد.

شکی نیست که برنامه‌ریزی زنجیره تأمین یکپارچه، کلید بقای سازمان در محیط کسب و کار رقابتی امروز است. باتوجه به این اصل مهم، متخصصین ما با بهره‌گیری از دانش و تجربه خود در این حوزه، سعی می‌کنند تا با تمرکز بر حوزه‌های ذیل، به مشتریانمان برای غلبه بر چالش‌های معمول برنامه‌ریزی زنجیره تأمین یاری رسانند:

پیاده‌سازی برنامه فروش و عملیاتی سازمان: ارایه یک دید جامع درخصوص استراتژی، برنامه‌ریزی و کنترل عملیات سازمان، و سپس بررسی برنامه‌ریزی کسب و کار، برنامه‌ریزی فروش و برنامه‌ریزی عملیاتی سازمان.
کنترل اولویت‌ها: بررسی زمان‌بندی کلان، برنامه‌ریزی کلان ظرفیت تولید، و برنامه‌ریزی منابع
مواد و برنامه‌ریزی موجودی: بررسی برنامه‌ریزی مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز، درخت محصول (BOM)، مسیرهای جریان مواد و ملزومات، برنامه‌ریزی موارد مورد نیاز (MRP)؛ و همچنین برنامه‌ریزی الزامات توزیع
برنامه‌ریزی ظرفیت: مدیریت ظرفیت، برنامه‌ریزی و کنترل، شناسایی شاخص¬های عملکردی ظرفیت، افق زمانی مدیریت ظرفیت، برنامه‌ریزی الزامات کنترل ظرفیت، اندازه‌گیری ظرفیت، و تولید