خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی

برنایش با بهره گیری از حسابرسان خبره، عملیات مختلف حسابرسی خصوصا حسابرسی داخلی را جهت مشخص نمودن نقاط ضعف عملیات اجرائی، کنترلهای داخلی سازمان مورد رسیدگی، عملکرد مدیریت و ارزیابی میزان موثر بودن دستورالعمل‌ها انجام میدهد.

خدمات حسابرسی شامل حسابرسی مستقل صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابرسی و توسط حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی جهت ارائه گزارش به مجامع عمومی، هیأت مدیره، بانکها وسایر اشخاص و سازمان‌ها می‌باشد.

علاوه بر گزارش حسابرسی، گزارش جداگانه‌ای نیز تحت عنوان نامه مدیریت در نتیجه رسیدگی‌ها خطاب به مدیریت تهیه می‌شود که اهم نقاط ضعف عملیات حسابداری، مدیریت و کنترلهای داخلی و غیره را به مدیریت واحد تجاری مورد رسیدگی گزارش می‌نماید.

برنایش همچنین عملیات حسابرسی داخلی را به منظور کشف انحراف و نیز جهت مشخص نمودن نقاط ضعف عملیات اجرائی، کنترلهای داخلی دستگاه مورد رسیدگی، عملکرد مدیریت و ارزیابی میزان موثر بودن دستورالعملها انجام میدهد. گزارشهای مورد نیاز به همراه پیشنهادهای کاربردی به مدیریت شرکت‌ها ارائه شده و با توجه به ویژگیهای واحد تجاری آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مالی تنظیم می‌گردد.

خدمات حسابرسی و اطمینان‌بخشی برنایش شامل:

– حسابرسی صورت‌های مالی و ارائه گزارش حسابرسی توسط موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی،
– ارائه خدمات حسابرسی داخلی،
– مشاوره در خصوص تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مالی و کنترلهای داخلی،
– ارزیابی میزان موثر بودن دستورالعمل‌ها، کارایی کنترل‌ها و ارائه نتایج در قالب گزارش مدون به همراه پیشنهادات کاربردی.