آکادمی برنایش

برنامه دوره‌های بهار و تابستان ۹۸

به‌منظور ثبت‌نام در هریک از دوره‌ها، لطفا با شماره تلفن ۴۷۰۰ ۸۸۳۴ تماس حاصل فرمایید.
ضمنا، به‌منظور اطلاع از شرایط و نحوه برگزاری دوره‌های اختصاصی و سازمانی، از طریق همین شماره تلفن و یا ارسال ایمیل به آدرس academy@bornayesh.com اقدام فرمایید.

PictoOrg

مدیریت و سازمان

دوره‌های ارايه شده توسط دپارتمان برنایش سازمان
LOT

رهبری و ابزارهای تحول سازمانی

مدت: ۱۲ ساعت
هزینه: ۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال

کد ۹۸۱۱۰۱۰۱
چهارشنبه، ۴ اردیبهشت، ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
پنجشنبه ۵ اردیبهشت، ۸ الی۱۷

کد ۹۸۱۱۰۱۰۲
از ۲۰ لغایت ۲۵ خرداد، روزهای زوج، ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
PrFjpeg

دوره مقدماتی مدیریت پروژه مبتنی بر متدولوژی پرینس
(PRINCE2 Foundation)

مدت: ۲۰ ساعت
هزینه: ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال

کد ۹۸۱۱۰۲۰۱
چهارشنبه، ۱۱ اردیبهشت، ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
پنجشنبه وجمعه، ۱۲و۱۳ اردیبهشت، ۸ الی۱۷

کد ۹۸۱۱۰۲۰۲
از ۲۷ خرداد لغایت ۵ تیر، روزهای زوج، ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
PrPjpeg

دوره تخصصی مدیریت پروژه مبتنی بر متدولوژی پرینس
(PRINCE2 Practitioner)

مدت: ۱۲ ساعت
هزینه: ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال

کد ۹۸۱۱۰۳۰۱
چهارشنبه، ۱۲ تیر، ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
پنجشنبه ۱۳ تیر، ۸ الی۱۷

کد ۹۸۱۱۰۳۰۲
از ۵ لغایت ۹ مرداد، روزهای زوج، ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰

APQC

طراحی و مدیریت فرآیندهای سازمانی مبتنی بر استاندارد APQC

مدت: ۲۰ ساعت
هزینه: ۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال

کد ۹۸۱۱۰۴۰۱
چهارشنبه، ۲۹ خرداد، ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
پنجشنبه وجمعه ۳۰و۳۱ خرداد، ۸ الی۱۷

کد ۹۸۱۱۰۴۰۲
از ۱۶ لغایت ۲۴ تیر، روزهای زوج، ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
BPM

آشنایی با ابزارهای مدل‌سازی فرآیند

مدت: ۲۰ ساعت
هزینه: ۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال

کد ۹۸۱۱۰۵۰۱
چهارشنبه، ۲۶ تیر، ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
پنجشنبه وجمعه ۲۷و۲۸ تیر، ۸ الی۱۷

کد ۹۸۱۱۰۵۰۲
از ۲۹ تیر لغایت ۷ مرداد، روزهای یکشنبه و سه شنبه، ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
PictoDig

دیجیتال‌سازی

دوره‌های ارايه شده توسط دپارتمان برنایش دیجیتال
ERPn

مفاهیم پایه‌ای ERP و چالش‌های استقرار

مدت: ۲۰ ساعت
هزینه: ۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال

کد ۹۸۱۲۰۱۰۱
چهارشنبه، ۹ مرداد، ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
پنجشنبه وجمعه، ۱۰و۱۱ مرداد، ۸ الی۱۷

کد ۹۸۱۲۰۱۰۲
از ۲ لغایت ۱۱ شهریور، روزهای زوج، ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
BIn

پیاده‌سازی سامانه‌های هوش تجاری

مدت: ۲۰ ساعت
هزینه: ۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال

کد ۹۸۱۲۰۲۰۱
چهارشنبه، ۱۱ اردیبهشت، ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
پنجشنبه وجمعه، ۱۲و۱۳ اردیبهشت، ۸ الی۱۷

کد ۹۸۱۲۰۲۰۲
از ۲۷ خرداد لغایت ۵ تیر، روزهای زوج، ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
dominoJPG

پروژه‌های ERP و مدیریت تغییر در سازمان

مدت: ۱۲ ساعت
هزینه: ۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال

کد ۹۸۱۲۰۳۰۱
چهارشنبه، ۱۶ مرداد، ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
پنجشنبه ۱۷ مرداد، ۸ الی۱۷

کد ۹۸۱۲۰۳۰۲
از ۱۳ لغایت ۲۰ شهریور، روزهای یکشنبه و سه شنبه، ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
CloudJPG

مفاهیم پایه فنی و اقتصادی رایانش ابری (Cloud Computing)

مدت: ۱۲ ساعت
هزینه: ۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال

کد ۹۸۱۲۰۴۰۱
چهارشنبه، ۱۹ تیر، ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
پنجشنبه ۲۰ تیر، ۸ الی۱۷

کد ۹۸۱۲۰۴۰۲
از ۲۲ لغایت ۲۶ تیر، روزهای شنبه و دوشنبه، ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
PictoOpr

مدیریت عملیات

دوره‌های ارايه شده توسط دپارتمان برنایش عملیات
SCM

مهارت‌ها و تکنیک‌های منبع‌یابی و خرید

مدت: ۱۲ ساعت
هزینه: ۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال

کد ۹۸۱۳۰۱۰۱
چهارشنبه، ۱۲ تیر، ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
پنجشنبه، ۱۳ تیر، ۸ الی۱۷

کد ۹۸۱۳۰۱۰۲
از ۱۲ لغایت ۱۶ مرداد، روزهای زوج، ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
Inv

مفاهیم مدیریت گردش کالا در سازمان

مدت: ۱۲ ساعت
هزینه: ۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال

کد ۹۸۱۳۰۲۰۱
چهارشنبه، ۲ مرداد، ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
پنجشنبه، ۳ مرداد، ۸ الی۱۷

کد ۹۸۱۳۰۲۰۲
از ۱۹ لغایت ۲۶ مرداد، روزهای زوج، ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
PictoBiz

بازاریابی و کسب و کار

دوره‌های ارايه شده توسط دپارتمان برنایش کسب و کار
MSn

ابزارهای مطالعه بازار و شناخت رقبا

مدت: ۱۲ ساعت
هزینه: ۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال

کد ۹۸۱۴۰۱۰۱
چهارشنبه، ۲۹ خرداد، ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
پنجشنبه، ۳۰ خرداد، ۸ الی۱۷

کد ۹۸۱۴۰۱۰۲
از ۵ لغایت ۱۲ مرداد، روزهای شنبه و دوشنبه، ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
BrandingN

تبلیغات و ارتباطات یکپارچه بازاریابی

مدت: ۱۲ ساعت
هزینه: ۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال

کد ۹۸۱۴۰۲۰۱
چهارشنبه، ۲۳ مرداد، ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
پنجشنبه، ۲۴ مرداد، ۸ الی۱۷

کد ۹۸۱۴۰۲۰۲
از ۲ لغایت ۹ شهریور، روزهای شنبه و دوشنبه، ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
BPn

تدوین طرح کسب‌وکار

مدت: ۱۲ ساعت
هزینه: ۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال

کد ۹۸۱۴۰۳۰۱
چهارشنبه، ۱۶ مرداد، ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
پنجشنبه، ۱۷ مرداد، ۸ الی۱۷

کد ۹۸۱۴۰۳۰۲
از ۲۴ لغایت ۳۱ شهریور، روزهای یکشنبه و سه شنبه، ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
PictoFi

مدیریت مالی

دوره‌های ارايه شده توسط دپارتمان برنایش مالی
fstat

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

مدت: ۱۶ ساعت
هزینه: ۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال

کد ۹۸۱۵۰۱۰۱
پنجشنبه و جمعه، ۳۰و۳۱ خرداد، ۸ الی۱۷
Tax-SIjpg

آشنایی با قوانین بیمه و مالیات

مدت: ۱۶ ساعت
هزینه: ۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال

کد ۹۸۱۵۰۲۰۱
پنجشنبه و جمعه، ۱۳و۱۴ تیر، ۸ الی۱۷
Tax

دادرسی مالیاتی

مدت: ۸ ساعت
هزینه: ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال

کد ۹۸۱۵۰۳۰۱
پنجشنبه ۳ مرداد، ۸ الی۱۷
Money-launderingJPG

آشنایی با قوانین پولشویی و فساد اداری

مدت: ۸ ساعت
هزینه: ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال

کد ۹۸۱۵۰۴۰۱
جمعه ۱ شهریور، ۸ الی۱۷